Predstavitev

Uresničujemo vizije.

Skrb za urejanje prostora, ki upošteva najširše vidike trajnostnega in vzdržnega razvoja je kompleksna in zahtevna naloga. nemalokrat so strateški razvojni cilji regije, občine ali interesnih skupin stičišče diametralno nasprotnih si interesov, kjer je potrebno s skupnim pristopom, upoštevajoč temeljne principe stroke, najti najkvalitetnejšo prostorsko rešitev. In tu se pojavljamo mi.

Strateški razvojni cilji so namreč, ob zavedanju realnih potreb, rezultat prepoznavnosti obstoječih kvalitet rabe prostora in iz tega izhajajočih primerjalnih prednosti posameznega prostora ter izrabe pozitivnih priložnosti, ki jih nudi načrtovani razvoj regijskih in državnih programov.

Zato, največkrat samostojno, često pa tudi v povezavi s strokovnjaki iz kompatibilnih področij prostorskega načrtovanja izvajamo naloge s področij:
- prostorskega planiranja
- urbanističnega načrtovanja
- priprave strokovnih podlag za prostorske rešitve
- izdelave študij in svetovanj
- arhitekturnih projektnih rešitev
- projektnih rešitev prometne in gospodarske javne infrastrukture
- presoje vplivov na grajeno, bivalno in naravno okolje