Prostorski plani

Zap. št.Naziv prostorskega aktaPodatki o objavi v uradnem glasilu
OBČINA BLED
1.Prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana občine Bled za segment prilagoditve obstoječih podatkov o namenski rabi novim digitalnim katastrskim načrtom, dodatnega vnosa argumentiranih posegov in uskladitve grafičnega dela plana občine Bled z zahtevami veljavnih predpisov
OBČINA CERKNICA
2.O D L O K o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine CerknicaUradni list RS, št. 100/2004
MESTNA OBČINA KRANJ
3.O D L O K o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine KranjUradni list RS, št. 76/03, 32/04, 22/06-popravek, 33/10
OBČINA LUKOVICA
4.O D L O K o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov občine Lukovica (dopolnitev 1999 in dopolnitev 2004)Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/03, 6/04
OBČINA PREBOLD
5.O D L O K o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Prebold (spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec – za območje občine Prebold)Uradni list RS, št. 58/2004
OBČINA PREDDVOR
6.O D L O K o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana občine Preddvor Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 11/04
OBČINA RADOVLJICA
7.O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-1990Deželne novice, Uradne objave, št. 98/08, 114/09, 120/09
OBČINA ŠENTJUR
8.O D L O K o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjur, vse dopolnitve v letu 2000Uradni list RS, št. 116/02, 18/04, 26/10
OBČINA ŠKOFJA LOKA
9.O D L O K o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za potrebe kmetijske dejavnosti – dopolnitev 2002Uradni list RS, št. 106/02
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
10.O D L O K o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri JelšahUradni list RS, št. 88/04