Strokovne podlage

Zap. št.Naziv prostorskega aktaDatum, št. projekta
OBČINA CERKNICA
1.Analiza demografskih in socialnih razmer za območje naselijfebruar 2006, 2/2006
2.Študija razpoložljivih nezazidanih stavbnih zemljiščšt. projekta: 7/2006
3.Strokovne podlage prostorskih sestavin dolgoročnega in družabnega plana občine za področje usmerjanja kmetijstvaoktober 2003
4.Strokovne podlage prostorskih sestavin dolgoročnega in družabnega plana občine za področje usmerjanja poselitveoktober 2003, 14/2003
5.Elaborat utemeljitev (demografskih, gospodarskih, funkcijskih in drugih prostorsko-razvojnih potreb) predlogov sprememb in dopolnitev planskih aktov občineoktober 2003
6.Analiza možnosti dolgoročnega in srednjeročnega družbenega razvojajanuar – avgust 2003, 9/2003
MESTNA OBČINA KRANJ
7.Analiza demografskih in socialnih razmer za območje naselij MOKjulij – avgust 2005, 16/2005
8.Analiza v zvezi z obrambo ter varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečamijulij – avgust 2005, 15/2005
9.Analiza identitete prostoraseptember 2005, 25/2005
10.Izdelava elaborata stopnje izkoriščenosti stavbnih zemljišč na območju podeželja Mestne občine Kranjmaj 2010
11.Elaborat stopnje izkoriščenosti stavbnih zemljišč na območju Urbanističnega načrta mesta Kranj2010
12.Predlog možne povezave tras hitre železnice in lokalnega sistema železnic2009
13.Predlog možne umestitve železniške postaje Kranj sever – izhodišča za usklajevanje2009
14.Elaborat obstoječega stanja zelenih površin mesta Kranj2010
15.Študija zelenih površin mesta Kranj z obvodnim potencialom zelenih površin2010
16.Programska zasnova območja univerzitetnega središča Zlato Polje2009
17.Predlog PZ Zlato Polje in izhodišč potniškega terminala žel. postaje Kranj sever2009
18.Študija umestitve poteka vzhodne mestne vpadnice v območje Kranj Planina 44 (prikaz prostorske rešitve z upoštevanjem dosedanjih planskih usmeritev)2009
19.Programska zasnova območja KRPL 44 (večfunkcionalni sklop mestnega parka ob vzhodni mestni obvoznici)2009
20.Analiza stanja v prostoru2007
21.Prikaz stanja prostora
OBČINA LUKOVICA
22.Analiza prostorskih možnosti za razvoj dejavnosti v Občini Lukovica (1., 2. in 3. del)december 2006 – april 2007, 9/07
23.Analiza naselja Trojane2005 – 2006, 3/2006
24.Študija (analiza) identitete prostora2005 – 2006, 4/2006
25.Strokovne podlage stanovanjske soseske Gmajne - Zaboršt2006
26.Analiza stanja prostora in teženj prostorskega razvoja
27.Strokovna podlaga športno-rekreacijskega območja Lukovica (Podpeč)2008
28.Prikaz stanja prostora
OBČINA PREBOLD
29.Študija razpoložljivih nezazidanih stavbnih zemljišč v občini
30.Analiza prostorskih možnosti za razvoj posameznih dejavnosti v občini Prebold (strokovna podlaga za SPRO Prebold)december 2006 – april 2007, 6/2007
31.Študija (analiza) identitete prostora2007, 4/2007
32.Demografski prikaz s projekcijo gibanja števila prebivalstva na vplivnem območju naselij v občini Prebold
OBČINA PREDDVOR
33.Študija razpoložljivih nezazidanih stavbnih zemljišč
34.Analiza demografskih in socialnih razmer za območje naselijmaj 2007, 11/2006
35.Kmetijski elaborat predlogov sprememb in dopolnitevmarec 2004
OBČINA ŠENTJUR
36.Študija (analiza) identitete prostorajunij – julij 2005, 19/2005
37.Študija razpoložljivih nezazidanih stavbnih zemljišč v občiniavgust 2005, 20/2005
38.Analiza v zvezi z obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečamijunij – julij 2005, 12/2005
39.Analiza demografskih in socialnih razmer za območje naselij občine Šentjurapril – maj 2005, 11/2005
40.Strokovne podlage za območje Slivniškega jezeraapril – maj 2005, 10/2005
41.Strokovne podlage za urban. zasnovo Šentjurdecember 2005, 17/2005