Podrobni prostorski načrti

Zap. št.Naziv prostorskega aktaPodatki o objavi v uradnem glasilu
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
1.O D L O K o lokacijskem načrtu za ureditev krožišča na lokaciji regionalne ceste R3-639/1143 Spodnji BrnikUV občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/2003
2.O D L O K o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks BrnikUradni list RS, št. 78/09
OBČINA CERKNICA
3.O D L O K o lokacijskem načrtu Industrijsko-poslovne cone Podskrajnik – IIUradni list RS, št. 107/06
4.O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi zazidalnega načrta obrtne cone »Za mlinom« v Cerknici – cona 2CUradni list RS, št. 17/06
OBČINA DOMŽALE
5.O D L O K o ureditvenem načrtu D 7 StobUradni vestnik Občine Domžale, št. 11/01
6.O D L O K o lokacijskem načrtu območja prometnih površin in širitve pokopališča v RadomljahUradni vestnik Občine Domžale, št. 4/06
7.O D L O K o zazidalnem načrtu območja V 5 Papirnica KoličevoUradni vestnik Občine Domžale, št. 4/98
8.O D L O K o zazidalnem načrtu območja Nove Depale vasiUradni vestnik Občine Domžale, št. 2/02
9.O D L O K o lokacijskem načrtu za vodovodno zanko Domžale – južni krakUradni vestnik Občine Domžale, št. 1/01
10.O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta otoka V7 Helios KoličevoUradni vestnik Občine Domžale, št. 2/97, 7/00
11.O D L O K o zazidalnem načrtu območja Novi Dragomelj 1Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/99
12.O D L O K o ureditvenem načrtu RadomljeUradni vestnik Občine Domžale, št. 5/97
13.O D L O K o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta D-15 ob KamniškiUradni vestnik Občine Domžale, št. 5/97
OBČINA KAMNIK
14.O D L O K o zazidalnem (lokacijskem) načrtu območja K26 SchlenkUradni list RS, št. 71/04
15.O D L O K o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni delUradni list RS, št. 5/05
16.O D L O K o lokacijskem (ureditvenem) načrtu Zdravilni gaj TunjiceUradni list RS, št. 71/04
17.O D L O K o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja K1 Kamnik Center
18.O D L O K o zazidalnem načrtu območja B5 Perovo
19.O D L O K o zazidalnem načrtu območja M5 Zarja
20.O D L O K o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta območja B17 Duplica
21.O D L O K o zazidalnem načrtu K7 Alprem
22.O D L O K o zazidalnem načrtu B12 Bakovnik
OBČINA KOMENDA
23.O D L O K o ureditvenem načrtu območja Križ - vzhodni delUradne objave Glasila občine Komenda, št. 11/03
24.O D L O K o lokacijskem načrtu območja KO 11 Podboršt (KO 12 Podboršt)Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 6/04, 6/07
25.O D L O K o lokacijskem načrtu območja KO 13 GmajnicaUradne objave Glasila občine Komenda, št. 6/04, 7/07
MESTNA OBČINA KRANJ
26.O D L O K o ureditvenem načrtu območja MO 7/1 - Gorenjski sejemUradni list RS, št. 16/02
27.O D L O K o občinskem lokacijskem načrtu območja Pl 8 – Planina vzhodUradni list RS, št. 51/07
28.O D L O K o občinskem lokacijskem načrtu območja Br 1 – BRITOF JUGUradni list RS, št. 85/10
29.O D L O K o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ML 1 – Mlaka zahodfaza sprejemanja stališč do pripomb
30.O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 - Šolski center Zlato poljefaza javne razgrnitve (dopolnjen osnutek)
31.O D L O K o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čircahfaza javne razgrnitve (dopolnjen osnutek)
OBČINA LJUBNO OB SAVINJI
32.Revitalizacijski načrt osrednjega dela mestnega središča Ljubno ob Savinji
OBČINA LUKOVICA
33.O D L O K o ureditvenem načrtu območja L1 Lukovica centerUradni vestnik Občine Lukovica, št. 3/04, 7/05 (v fazi sprememb in dopolnitev)
34.O D L O K o zazidalnem načrtu območja L6 Lukovica jugUradni vestnik Občine Lukovica, št. 7/04, 5/06-popravek, 6/08
35.O D L O K o lokacijskem načrtu območja PŠ 04 - Šentvid pri LukoviciUradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/2005, 3/06 – obv. razlaga
36.O D L O K o ureditvenem načrtu območja B1 Blagovica Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/03 (v fazi sprememb in dopolnitev)
37.O D L O K o ureditvenem načrtu območja B2 BlagovicaUradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/03 (v fazi sprememb in dopolnitev)
38.O D L O K o lokacijskem načrtu (ureditvenem načrtu) območja sanacije kamnoloma Lukovica Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/06
39.O D L O K o lokacijskem načrtu območja L10 Lukovica – sever Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/05
OBČINA MENGEŠ
40.O D L O K o zazidalnem načrtu območja M28/3 Ob Pšati Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 10/02, 9/04
41.O D L O K o ureditvenem načrtu območja gradu Jablje
42.O D L O K o spremembi in dopolnitvi Ureditvenega načrta M5 Pokopališče v Mengšu
43.O D L O K o ureditvenem načrtu za območje z oznako M6 Melodija
OBČINA PREDDVOR
44.O D L O K o lokacijskem načrtu območja P4/3 Poslovne cone Preddvor (Poslovna cona – jug)v fazi pridobivanja mnenj
OBČINA RADOVLJICA
45.O D L O K o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje TNC3 (Turistično nakupovalni center Lesce 3)faza sprejemanja stališč do pripomb
OBČINA ŠENTJUR
46.O D L O K o spremembah odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu industrijske cone ŠentjurUradni list RS, št. 86/06
47.O D L O K o zazidalnem načrtu Hruševec S12-RUradni list RS, št. 13/05
48.O D L O K o lokacijskem načrtu območja Š47 BezovjeUradni list RS, št. 79/08
49.O D L O K o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto Dramlje – Šentjur in zadrževalnik visokih vodav fazi pridobivanja smernic
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
50.O D L O K o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Š6S1/2, Š5S1, Š6Z3 - Poljanav fazi pridobivanja smernic
OBČINA TRZIN
51.O D L O K o ureditvenem načrtu območja T3 Trzin centerUradni vestnik Občine Domžale, št. 10/97, Uradni vestnik Občine Trzin, št. 11/99, 3/05
52.O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin (ureditveno območje T11 obrtno industrijska cona)Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/04
53.O D L O K o zazidalnem načrtu območja T 12 Ob cestiUradni vestnik Občine Domžale, št. 3/97, Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/00, 9/05
OBČINA TRŽIČ
54.Ureditveni načrt za območje Dolžanove soteske